Harpers patenterade vertikala transportbandsugnar är vår senaste termiska processinnovation för ett brett produktsortiment med råmaterial, speciellt för material som kräver reaktioner med fast till fasta ämnen och fasta ämnen till gaser under hög temperatur, t.ex. karbider, nitrider, borider och svårsmälta metallpulver. Detta nya system är ett konstruktionsalternativ till andra traditionella ugnstyper, där följande gäller:

  • Minimerar möjligheten att produkten fastnar eller gasfasen dras in under processen.
  • Maximerar produktenhetlighet och reaktionstid genom att minimera eller eliminera bulkbäddseffekter.
  • Ger bättre värme- och massautbyte mellan produkter och reaktanter för förbättrad effektivitet.
  • Begränsar uppvärmnings- och nedkylningskraven till endast processmaterialet – inneslutningen förblir vid temperaturen och processmaterialet förs genom den.

I Harpers vertikala transportbandsugnar sker reaktionerna mer enhetligt och snabbare över ytskiktet med material och avgasat material lämnar processen uppåt och bort från produkten. Systemets specialiserade materialrörelse begränsar risken för överhettningsproblem, t.ex. smältning/sublimering, sintring och alltför stor korntillväxt. Förutom sin behållarlösa konstruktion, förbättrar värmeöverföringen mellan produkt och reaktanter i stor omfattning enhetens effektivitet.

Produktblandningsproblem under reaktionen minimeras även utgående från att processens högsta temperatur uppnås vid reaktionsbäddens omedelbart högsta punkt. Denna reaktionszon avlägsnas kontinuerligt och fylls på ett springbrunnsliknande sätt, vilket säkerställer att hela mängden material exponeras för utstrålad värme och fastämne-gas-utbyte på ett nästan enhetligt sätt. Eftersom materialet inte omskakas kontinuerligt, finns det även lägre nivåer av finpulversindragning.

Mer information…